O nas

Comp Centrum Innowacji jest częścią grupy kapitałowej COMP, pioniera w zakresie bezpieczeństwa IT na polskim rynku oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych. Grupa kapitałowa COMP jest również liderem w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki, w tym rozwiązań fiskalnych oferowanych pod markami Novitus i ELZAB.
Comp Centrum Innowacji powstało w celu zarządzania innowacyjnymi projektami prowadzonymi w ramach grupy kapitałowej COMP. Comp Centrum Innowacji zajmuje się zarządzaniem zasobami, zarówno know-how, jak i zasobami produkcyjnymi oraz organizacyjnymi oferowanymi przez grupę COMP. Spółka prowadzi działalność w zakresie wieloetapowej analizy rynku, badań i rozwoju oraz wdrożeń rynkowych dla tworzonych produktów.

Zarząd spółki COMP CENTRUM INNOWACJI sp. z o.o. siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Spółka Przejmująca” lub „CCI”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 KSH, niniejszym zawiadamia o zamiarze połączenia ze spółką POLSKI SYSTEM KORZYŚCI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832262, mającą nadany NIP: 5223180289 oraz REGON: 385710915 o kapitale zakładowym w wysokości: 15.540.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) w pełni wpłaconym („Spółka Przejmowana” lub „PSK”). Dokumenty dotyczące połączenia znajdują się TUTAJ

Do naszych głównych obszarów działania należą:

design

Rynek transportu kolejowego

design

Rynek urządzeń biletowych

design

Rynek usług fiskalnych

design

Rynek przesyłek
pocztowych

design

Rynek urządzeń audiofilskich

design

Rynek telekomunikacji